تازه ها :

عضویت در خبرنامه
چاپ دانلود ارسال

نگاهی به ماجرای عجیب اعتبارنامه دکتر بهشتی نماینده فسا در مجلس

۲۰ دي ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۶:۵۹ کد مطلب: 11790

اعتبارنامه جناب اقای بهشتی ازحوزه فسامطرح است مخبر کمیسیون تحقیق بفرمائید.

اعتبارنامه جناب اقای بهشتی ازحوزه فسامطرح است مخبر کمیسیون تحقیق بفرمائید.
گزارش  کمیسیون تحقیقق درمودر پرونده  انتاباتی آقای احمد بهشتینماینده فسا و  تصویب اعتبار نامه  ایشان.. اسماعیل شوشتری مخبرکمیسیون تحقیق) . 
​ گزارش از کمیسیون تحقیق  بهمجلس شورای اسلامی. کمیسیون حقیق درجلسه 6/9/63 با قرائت ایاتی از قرآ نکریم تشکیل جلسه  دادو پرونده انتخاباتی آقای دکتر  احمد  بهشتی از حوزه  انتخابیه  فسا که از جلسات قبل تحت بررسی  بو مطرح و رسیدگی ادامه یافت. این  پرونده که پس از گزارششعبه 10 مبنی  بر تایید اعتبارنامه ایشان  در جلسه  علنی  مورخ 8/8/63 مورد اعتراض آقای ان  موحدی ساوجی ومحقق واسدی نیا وخالخالی  قرارگرفت به کمیسیون تحقیق ارجاع شد  کهخلاصه اعتراضات معترضین به شح زیر است: 1-موضع گیریها ومصاحبه هائی که ایشان دردوره  اول مجلس  داشته اکثرادر جهت لیبرالها  بوده است. 2- شرکت  رد مراسم  جشن  آغاز  سال تحصیلی مهر  ماه 1342 واخذ جایزه از طاغوت.3- شرکت  درمراسم تشییع یکی  از  روحانیون که اتهاماتی داشته است. 4- مخدوش  بودن  انتخابات وحمایت عناصر ضد انقال از  اقای  احمد بهشتی .ه5- موضع  گیری در جهت خطوطی کهضد خط انقلابیون بوده وحمایت ازآن  خطوط درحوزه علمیه قم  .کمیسیون تحقیق پس از  بحث وبررسی  موارد  اعتراضواستماع اعتراضات 
معترضین و مدافعات آقای بهشتیو  گزارش گروه محققین وارد رای گیری  شد  و از  مجموع 12 رای  باشش رایموافق وسه  رای  مخالف وسه  رای  ممتنع اعتبار نامه  ایشان مورد  تایید وردقرارنگرفت. ( همهمه نمایندگان) عباسی  فرد-  باید  بگویند تصوب نشد. نایب  رئیس- اجازه بدهید  ایشان توضیح میدهند. اسماعیل شوشتری  ( مخبر کمیسیون تحقیق)- توضیحی که  لازم است در رابطه  با این گزارش داده بشود... (نایبرئیس-اجازه  بدهید  توضیح بدهند که روشن بشوکه چرابه این سبک  توشته  شده)  درابتدااین نکته راعرض  بکنم که درکمیسیون   مطرح  بود  با  توجه بهاینکهشرکت  کنندگاندررای مجموعا 12 نفر  بودند و  ازطرف دیگربا توجه  به اینکه درتصویب ورد اعتبار نامه نمایندگان  درکمیسیون تحقیق نباشد  آرا  ممتنع همبه حساب بیاید چون12 نفر  حاضربودند در کمیسیون 6 نفر  مواافق  داشتندوسهریا مخاالف  و سه رای  ممتنع  و درحقیقت برای  ارا موفق6 نفرو ارا مخالف وممتنع که ممتنع هم به حساب  می ااید 6 نفربود ای بحث  بود  که تصویب اعتبارنامه  اکثریت ارا  موافقین را میخواهد  رد اعتبارنامه هم اکثریت مخالف رایمخواهد وچون  دراینجا  نهاکثریتموافقهست  تا کمیسیون  درکزارشش  تصویب  اعتبارنامه بنویسد  ونهاکثریت  مخالف و ممتنع هست تارداعبارنامه نوشته بشو.  پس از تحث وبررسی  بناشدعین واقعیت  را  درگزارش کمیسیون تحقیق تقدیم مجلس شورای اسلامی  بکند که 12 نفر  مجموع ارا  بوده سهنفر  مخالف سه  نفر  ممتنع و  6 نفر  موافقو لذا بنا  شد  نوشتهبشود  نه  تصویب شدهونه ازنظر کمیسیون ردشده طبعا  بقیه  تصمیم  را  خود مجلس محترم خوااهد  گرفت. نایبرئیس- آقای بیات  اخطار آئین نامه دارند  بفرمائید. یکی ازنمایندگان -  اکثریت  نسبت  به  مخالفین  هست. نایب رئیس- اکثریت  وجودنداشته به هیچ  طرفچون  مجلس معین  کرد  که ممتنع  بمنزله مخالف است در اواسط کار . این بحث رایک  بار  کمیسین  تحقیق داشت چون  خودش نمی  توانست  تفسیر بکند  آئین ن امه راازمجلس تفسیر  گرفت ومجلس  حکم کرد  که ممتنع  در ردیف مخالف است طبعا مخاالف و موافقرا حساب کردند همانطور کهتوضیح دادند هیچطرف اکثریت نداشته است. بیات-  اخطار آئین نامه ای من  همین  است که  درذیلماده16 ائین نامه داخلی عبارت اینطوری  آمده است: مناط تصویب اعتبار نامه،اکثریت مجموعآرا موفق ومخالفخواهد بود وآرا ممتنع به حساب نخواهددآمد. مجلس  تفسیر کردگفت این مربوط به جلسه علنی  است نهبه کمیسیونها وماده دیگری  درآئین نامه داریمک تصویبد درکمیسیونها اکثریت مطلق می خواهد وطبیعی استچون  اکثریت نیاورده تصویب نشده است.  یعنی  باید  بنویسند  تصویب نشد  چون طبق  تفسیر که مجلس داتش این  طور  است. نایب رئیس- آقای موحدی نظر شما  همین  است  ک اقای  بیات  ذکرکردند؟ محدی ساوجی- علاوه  برآن  میخواهن عرضکنمکه این خلاف رویه  پنج  ساله مجلس  است. یعنی  تا  حالا یک چیزی ارگ رای  کافی  نمی  آورد میگفتند تصویب  نشدولونمی گفتند ردشد.  نایب  رئیس- آقای  شوشتری میتوانند  توضیح بدهند. زواره  ای-  اشکال دراین است که کمیسیون رافرد  می  گیرندبرای اینکه  تصمیم گیری درآنها مشخص بشودو هیچ وقت مساونی درنیاید دراین  جا متاسفانه  بهاین نکته توجه  نشده است. نایب رئیس-یعنیدر عمل افراد حاضر  زوج  بوده خ د  به  خوداینتنیجه رااداه  اگر شما توصیحی لازم  میدانید بفرمائید اسماعیل شوشتری  (مخبر  کمیسیون)-   عرض کنم دررابطهابانی  قسمتدرآئین  نام  داخلی مجلسدررابطه  باعتبار نامه دو نکته است. تصویب یا رد شق ثالثی  ما  نداری م وبازهمین آئین نامه  درکلیه  زمینه های  رئی گیری  درمورد تصویب یارد   داریم که  تصویب اکثریت  مواافق  ورد اکثریت مخالف. ما شق ثالثی  نداریم یا میبایست می  نوشتیم  تصویبشد یاردشدهر  کدا م از اینها باز اکثریت مطلق را  می  خواست و چون باتوجه بهایتکه تعدادشرکت  کنندگان  دررای12 نفر بودند ماعین وااقعیت راخواستیم بهمجلس محترم  تقدیمکنیم واما درزمینه  توضیح اعتراضات  معترضین  بایدعرضکنم که پروندهانتخاباتی آقای احمد بهشتی. موحدیساوجی- منخواهش میکنم  این  را  اصلاح  کنید  یا  این خلاف آئیننامه است ااصلاحب شودیا  اگر تغییر میخواهد... نایب رئیس- به  هرالتوضیح داده شد مساله روشن  است.  مجلس تصمیم می  تواند بگیرد یعنی  آنطرو که توضیحدادند کمیسیون بحث کرده  یعنی همینبحثی که الان اینجا  مرح  است  در کمیسیون همطرح  بودهبحث  شده وکمیسیون به این نتیجه ریده که تعبیر واقعیت ایناست. عباسی  فرد- ای ن تفسیر آئین نامه است. نایبرئیس- نه تفسیرآئین نامه نکرده است. عباسی  فرد- وقتی که  به این نتیجه  رسیدند یعنی قانون را تفسیر کردند. نایب رئیس- یعنی اگر معنای  تصویب نشدن  این است  کردشد، نمیتانسته بگوید  ردشد،ردشدن رقم  می خواهد  و اگر بخواهدبگوید تایید نشد... عباسی فرد- چهچیز رابه رای گذاشتهاندآقای یزدی؟ نایب رئیس- اعتبارنامه  ایشان  را. عباسی  فرد- دراعتبارنامهوقتیکه رای اکثریت ندارد  میگویند  تصویب نشد. نایب  رئیس- ومعنای  تصویب نشد  ردشد  نیست؟ ورد  شد هم نبودهاست عنی  همینبحث  آنجا دشه است  دیگربههرال همین بحثی که  شما اینجا  میفرمائید  درکمیسیون هممفصل بحث شد  کمیسیون به  این نتیجه  رسیده  است که برای اینکه مجلس درواقعیت و جریان  واقعیت  قراربگیرد ایجورعمل  کرده است. آقایشوشتری بفرمائید. اسماعیل شوشتری- مخبر کمیسیون)- اما  درزمینه  گزارش کمیسیون توضیحاتی لازم  است عرض کنم  پرونده انتخاباتیآقایدکتراحمد بشتی کهدرشعبه  10مطرح بودهشعبه 10 این  اعتبارنامه راتصویب کرده  ودرتاریخ  8/8/63 درجلسهعلنی  مجلسشورای  اسلامی  مطرح شد  وبا اعتراضات اقایان موحدی ساوجی وآقای محقق وآاقایاسدینیا  و آقای  خلخالیمواجه شد که  قهرا  به  کمیسونی  تحقیق ارجاع شد  موارد  اعتراضی  که  معترضین بهکمیسیون تحقیق دادندو  حضورا هم رد  مور  داعتراضاتشان  توضیح  دادندبرمیگردد به همین پنج بندی  که درگزارش تقدیم مجلسشد  یک  مساله عبارت ازاین  بود  که  موضع گیریها  و مصاحبه هائی  که ایشان  دردوره گذشتهداشتند  ایجا لازم هست  تووضیح عرض کنم که مقصود ما  اظهار نظرهای  خود  آزاد است وازاین جهت  مورد  هیچگونه تعقیب قرار نمی  گیرد  بلکه  خارجازمجلس مطرح بوده  ازقبیل مصاحبه هایمطبوعاتی ایشان  با  روزنامه ها  و مجلات وهمچنین موضع گیریهای ایشاندررابطه با دوره گذشتهکه با لیبرالها  بوده است. قسمت  دوم شرکت در مراسم  جشن آغاز  تحصیلی در مهرماه 1342 و  عکسی که  ایشان  با  طاغوت داشته هنگام اخذ جایزه  جریان این  جشن عبارت ازاین بوده که برای کسانیکه شاگرد ممتاز وشاگرداول دانشکده  ها بودند  رسم  بود  مراسمی گرفته میشد  در آغاز سال تحصیلیوجوائزی  به آنها اعطا  میشد و ایشان دردوره اخذ لیسانس از  دانشگده شاگرد  ممتاز بودند و این سوال  شده  و  این  مراسم هم  سوال شد  رسم بوده وطبعامراسمی گرفته میشد  ودرمهرماه  سال1342 وایشانهمکهازیکی  از دانشکده ها شاگرد  ممتاز بودند  دراین مراسم  حضور  داتند که طاغوت بهاین شاگردان ممتاز جایزه  میدهد. موحدی  ساوجی- اگر ممکن است جواب دانشگاه رابخوانید .کهایجا معلوم بشود. اسماعیلشوشتری  ( مخبر کمیسیون)-  متاسفانهنیست. مساله  شرکت درمراسم  تشییع یکی  از  روحانیون که معترضین مدهی بودند  این روحانیضد انقلاب بودهبعد ازآنکه  فوت  می کند تشییع  با  شکوهی  برایش گرفته  میشودایشان  همد  دراین تشییع شرکت  میکنند.یکی  ازنمایندگان – درچهسالی؟ شوشتری(مخبرکمیسیون)- درسال63 امسال این تشییع جنازه برگزار میشود وباشکوه فراوان وایشان شرکت  می  کنند  ما  در زمینه این شخص تحقیق   کردیم که ببینیم آیا شخص ضد انقلابی است. یکی  ازنمایندگان-اسمش رابفرمائید
نایب  رئیس- قطعا معترضین بعد توضیح خواهند  داد خوددشان هم دفاع  خواهند  کرد اجازه بدهید کمیسیون تضیحشان رابدهند.شوشتری  0 کخبر کمیسیون) –بهاین نتیجه رسیدیم ک هروانی انقلاب نبودهامادر زمینه اینکهضد انقلاب  هم باشدکمیسیون به  ایننتیجه هم نرسیدو آنچه که  کمیسیون درتحقیقات خودش  به  آن رسیدیک فرد بیتفائتی  بوده نهانقلابی  و نه ضد  انقلاب. مساله  مخدوش  بودن  انتخابات وحمایت  ضد انقلاب     وقاجاقجی و امثال اینها  ازایشان  مطرح بود که با  توجه بهآراصندوقها وارائی که روسناهای شهرستان  فسا داده  اند مابه  ایننتیجه  رسیدیم  که  برخی از  روستاها  تقریبامی وشود  گفت همه  آرا اشت دربست از  آن آقای  بهشتی بوده  بعضی از روستاها آرا ا ش  از  رقیب بود  بعضی از روستاها هم متفاوت بوده وبا  توجه به ان نتیجه ای نمی شود رگفت  کلیه  کسانی که بهایشان رای دادند افراد ضد  انقلاب وقاچاقچی وامثال اینها  بوده اندطبیعی است  که در  انتخابات ممکن است  کسانی  که به فردی رای میدهند درآنها همیک  آدم ضد انقلاب بای ک آدمقاچاقچی هم ممکن است باشد  واین دلیل بر این  نیست  کهیک  طیف خاصی  ازایشان حمایت کرده   باشد. وبند پنجم موضع گیریهای ایشان در حوزه علمیه قم  است و تدریس های  ایشان و ارتباطات  ایشان دررابطه با دارالتبلیغ مطرح بود که  این  هم  یکی  از اعتراضات معترضین بود. کمیسین تحقیق با بررسیها  و تحقیقاتی  کهلازم دید  در رابطه با موارداعتراض داشته  باشد گزارش  محققین هم  داده شد ودر نتیجه  رای  هم به این کیفیت در آمد بازاین نکته راعرض کنم کهبرخی  از برادران گفتند خوب  بگوئیم تصویب نشد  چون ازنظر آئین نامه داخلی مجلس  اگر اعتبار نامه ایرد شد  کمیسین تحقیق  موظف است که دلائل رد  را  مشروحابیان بکندو این تاثیر رادارد ومااگر می نوشتیم تصویب نشد  یعنی  رد شد وطبیعی  بود  که کمیسیون تحقیق باید  از موضع رد ومخالفت با بیان  ادله رد مطرح میکرد  لذا  بحث شد  در کمیسیون بنا شد همان  واقعیتی  کهدررای  گیری بوده  ماهیتچ  اظهار نظری  نکنیمو به همانکیفیت  تقدیم مجلس  شورای اسلامی  کنیم. موحدی  ساوجی- البته شما  دفاع فرمودید. اسماعیل  شوشتری(مخبر کمیسیون)- من از جناب اقای یزدیخواهش میکنم  که نیم دقیقه اجازه  بدهند  چون  آخرین  پرونده  درکمیسیون تحقق بود یک گزارش  خلاصه  ای از کار  کمیسین تحقیق ر ا هم  دررابه  با پر ونده هائی که  تاکنون بررسی کرده عرض کنم. نایب رئیس- اگر  مجلس  مایلباشد  میشود  ( همهمه  نمانیدگان) . بعضی از  نمایندگان -  دروقت ودیگر باشد.  نایب  رئیس- شاید  مجلس مایل باشد گزارش مفصل تری  بشنود یکفرصتی  می گذاریم  که مفصلتر صحبت کنید  خیلی  متشکر. ناصری -  اخطار دارم. نایب رئیس-  آقای  ناصری  اخطارتان  رابفرمائید. ناصری- البته در رابطه با  ذیل ماده 16 قبلا هم صحبت  شد  ول مساله این  است  که اینجا دارد  کهماط تصویب اعتبارنامه اکثریت  آرا  موافق ومخالف خواهد  بود  و را  ممتنع به حساب نخواهد آمد بنده  سوالم ای ن است  که اینجا دارد که  مناط تصویب اعتبار  نمه  اکثریت  ارا  موافق  و مخالف خواهد بد وآراممتنع به حساب نخواهد آمدبنده سوالم این است که آیا  فرق است بین رای دادن  درجلسه علنی  و کمیسیون؟ نایب رئیس- انی قبلا تفسیر شده  شما  تشریفنداشتید عرض شد. ناصری  - چرابودم وبا  توجه به  اینکه مادر رای اعتماد به وزرا آرا  ممتنع را همبه  حساب می  آوریم درجلسه علنی یعنیآنجا این قاعدهرا عملمنمی کنیم. نایب رئیس- من  اول بحث عرضکردم  قبلا  بحث شد کمیسیون تردید داشت تفسر را از مجلس  علنیگرفت ومجلس علنی تفسیر کرد  که ممتنع دراینحا درردیف مخالف است  آقایموحدیبفرمائید( خلخالی  - من ازاعتراضم  صرف  نظر کردم) جناب اقای خلخالی از  اعتراضشان   صرف  نظرکردند. موحدی  ساوجی – بنده قبلا لازم  است  کهای نتذکر  را  عرضکنم  که درارتبا لااقل بااین  اعتبارنامه به عقیده من کمیسیون تحقیق تخلف اشکاری  را مرتکب شده  است. نایب رئیس- من  خواهشمیکنم  اینبحث را تکرار نفرمائید بحث شده  مجلس هم روشن  است. موحدی  ساوجی- بنده عرض می کنم بعد شما دفاع بفرمائید نایب رئیس- عنایت داشته باشید که یک  ربع  وقت  سرمار هست  ازوقت حداکثر استفاده  رابفرمائید. موحدی ساوجی- خوب  ازوقتم حسابکنید  اشکال ندارد ولی منلازم است  اینرا  عرض کنم یک جابایدبگویم این مطلب  را. نایب رئیس- بحث شد هصحبت شده  شما درموضع خودتان صحبت کنید. خواهش  میکنم دیر  بر نگردیم به  بحث قبلی.مو تحدی ساوجی- بههرحال  دررابطها با این پرونده انتخاباتی  آنطور  که من اظلاع دارم کمیسونی یک بار  رد کرد یعنی رای  تقریبا خیلی  کمی  چهار رای  موفق داشت بعد گزارش ندادند کفتند می  خواهیم  تحقیق  بیشتری بکنیم بعد در حقیق بیشترنتیجه  به اینجا رسدی  هبا ای  جور  گزارش که درواقع اراختلاف نظری در آئین  نامه باشدکه مثلا اگر یک چیزی  تصویب باید  بشود  ونشد اینرا باین  بنویسند نهتصویب  شد  ونه  رد شدونه دفاع کنند ونه دلیل رد بیارند اینجیزی است  که درواقع هیچ سابقه ای  در مجلس  ندارد. به  نطرمن خوب  بود که ازمجلس  برای  این  آئین  نامه  هم اگر  لازم  بود  تفسیر یمخواستیم. اگر اینطور مجلس  رای  میداد،  انی  طروی  عمل میشد. حالامن آن  چه  را  که به  عنوان کمیسیون تحقیق نوشتم که  فشردهای  از مطالبم  هست دراین رابطه  ، این رایم  خوانم وبعد مدارک  واسناد که  بسیار زیاد است وبه  آن  مقداری  که  فرصت بکنم اشاره میکنم. خطاب به  کمیسیون محتر  متحقیق نوشته  ام  درمور  دآقای  احمد  بهشتی که  به عنوان نماینده منتخب  از  حوزه  فسابه  مجلس را ه یافته است ،اعتبار نامه  ایشان هم از  لحاظ صلاحیت شخصی وهم از حیث  صحت  وسلامت انتخابات مخدشمی باشد.در همین مجلسشورای اسلامی بسیاری  از نمایندگان هستند  که  اطلاع ددارند.  ایشان  قبل  از انقلاب وبعد  ازانقلاب  قبل ازراه  یافتن  به مجلس دردورهاولوبعد  ازآن تا این  زمان از لحاظ فکری وسیاسی  وعملی چه  خط وربطی وچه موقعیتی  دارا بوده اند. پیش از  انقلاب در حوزه علمنیه وسایر  جاهابا حضور  فعالش درمیان  جریان  د انقلابی شریعتمداری   دار  التبلیغ  وطیفی  قرارداشتکه  به نهضت و حرک اسلامی  وضد استبدادی مردم ور وحانیت مبارز  و انقلابی ضربه میزدو  موانع ومشکلات فراوانی  را ایجاد مینمود ودر واقع با  همان افرادی  بود  که  خط  شریعتمواریولیبرال هار اتا به امروز  تعقیب  کرده ومیکند.  بایکبررسی هرچند اجمالدرمواضع گذشته   و حالو مصاحبهها  وونوشته  ها ی ایشان در روزنامههای  انقلاب  اسلامی  که  تعلق به بنی صدر بد و میزانکهارگان نهضت به اصطلا ح آزادی بود  و  حضور  همیشگی وی کنار ملی  گراها  ولیبرالها  وحمایتش از  ورشکستههایسیاسی  وبعض معممین معلوم الحال که این هارا توضیح خواهم داد. وامادررابطه با انتخابات فسا وضع  انتخابات درمرحله اول  ازدوره  دوم  به قدریمخدوشبوده  کهابطال میگردد( توسط شورای نگهبان) ولی متاسفانه همانمقامی که مسوول برگزاری انتخابات دراینحوزهبد وازنامبرده طرفداری  می نمودبااینکهمیبایدقانونابیطرفباشد با  بعضی ارگانها وحتی  عناصر بد  سابقه د ر  ستاد تبلیغات  انتخاباتی هماهنگ ودر  انتخابات میاندوره ای  مانندقبل  انتخابات  را  برگزار  می نماید.بعدهم ازکمیسیون تحقیق  تقاضادارم درانجام  وظائف قانوننی ووجدانیخود در قبال مجلس وپاک نگاهداشتن آن از نفوذ افراد ناصالحمسوولیت سنگینیکه بردوش گرفته اند  عنایتلازم  مبذول وهمه اسناد و مداردک و نوارها وعکس هاراکه  در اختیار بنده است  وقاعدتا  برای  شعبه  مربوطه  و کمیسین  هم  باید  ارسال  شد هباشد  بررسی وحتیالامکان از  شهرستان  فسا ومردم حزب الله وخاانواده های  ایثار گر تحقیق  ونظر رای  مقتضی رااعلام دارند.بنده این پرونده ای کهدرپیش رویم هست، تمام این پرونده هائیکه بخش های  مختلفی دارد، شکایات  مردم هست. بعد وضعیت انتخابات هست  که شکایاتی درآن  رابطه شده  . بعدهم  در واقع آن گزارش هائیکه در رابه با سوابق ایشان  هست  وعین مصاحبهها  ویامقاله ها نوشته هائی است  که ایشان دربعداز انقلاب حتی درروزنامههای میزان و انقلاب  اسلامی داشته این  ها رابا  چند تانوار کهمربوط  بوده این  نوار به  همین شخص روحانی که اخیرا ازدینا  میرود. اواین روحانی را که برادرمان اقای شوشتری  من تعجبمی کنم ایشان فرموند،ما می خواستیم جوری گزارش بدهیم که نه رد  باشد  نه تصویب ، معنی  این است که  نهه  دفاع بکنیم، نه  بخواهیم دلایل رد  بیاوریم. ولی اگر کسی
می خواست  واقعا ازایشان دفاع  بکند. دیگر  بهتر از  این  نمی توانست دفاع بکند که ایشان دفاع  فرمودند.یک  روحانیرا  کهحکم به خلع لباسش  داده شده  ، ایشان می گویند  نه  انقلابی بوده  نه ضد انقلاب. حکم به خلع  لباسش داده  شدهدرشهرستان .بعد دردادگاه ویژه  روحانیت  قم که خیلی هم دقیق بودند وبهنظر من بعضی از  همان معممین  خلع  لباس  راهم دومرتبهبرمی گرداندند. انیهاآن حکمخلعلباس را تایید کردند،باز  این برادر مامی گوید  که این شخص  نه  انقلابی بوده نه ضد انقلاب . واقعا  یکهنچوصحبتی از شما  ما توقع نداشتیم . به  عنان کمیسوین تحقق اینجا  صصحبت  میفرمائید .بعدهم.. شوشتری –دادگاهتبرئه کرده  است. نایب رئیس-بلی، کمیسیئن تحقیق کرده، دادگاه  ایشان راتبرئه  کرده  است. مجددا  این اواخر  در کمیسیون بحث شد هاست. ایشان  به  عنوان دفاع  از  کمیسیون ناچارهستند این جمله  را بفرمایند. فهیم کرمانی  - درکمیسیون تحقیق  میلباینطور نبوده  که  آقای موحدی نقل میکنند .موحدی  ساوجی  - خوب  شما میتانید  اگر مدرکی  داردی  مبنی براینکه  دادگاهتبرئه  کدره  ارائهبفرمائید فهیم کرمانی- اصلاخلع لباس  نشده است. جناب  آقای یزدی1 در  کمیسون تحقیق  محققین نقل کردندکهاصلا خلع  لباس نبوده است. نایب رئیس- یعنی  حتی  همین  مساله خلع  لباسی  هم ک هشما الان ا ستناد میدهید به  دادگاه  بررسی  کردند  ودیده اند  ای نحکم به این صورت نبودهاست. موحدی ساوجی- اگرای  نطورنبوده شمابادی  این مساله را ذکر میفرمودید .اماعرض میشود که من درغاینجا لازم  میدان م که یک  جمله ایازاما مرا عرض  کنم. این جمله امام درارتباط با  همین انتخابات دوره  دوم بوده است.امام میفرمایند که :" اگر عده ای جمع شدند مجلس  آنها را قبول نکند". ببینید  یکی مساله ، مساله وضعیت  حوزه است، انتخابات  ورای  است  .که  البته رای  ایشا ن با رای نفر بعدیکه انتخابات نشدهتقریبا  حدددوهزار تا اختلاف بیشتر نداشته  است. یکی  مساله رای هست، یکی  هم مساله این  است  که بعد ازاینکهمردم درآنجا حالا رای دادند.  گاهیخوب ممکن استاشتباه همبکنند. درهمین مجلسماهمین که  برای  اعتبارنامه ها  طبق آئین نامه این روالرا تعیین  کردیم برای  همین است  که اگر یک وقتاشتباهشد  وکسی بهمجلسراه یافت.بررسی  بشود،ولذا  در پاره ای  موارد  می بینیم مجلسراینمیدهد وافرای د را  که انتخاب  شده اندبه حسب ظاهر  میبینیم  که به خاطر جهاتی  مجلس  رای  لازم  رانمیدهدو  اعتبار  نامه  شان ردمی شود.  این  است  که من واقعا ازمجلس  میخوااهم.  ببینید شما  درهیچ  انقلابییک دفعه وبه صورت ساده  واسان  انقلاب ازمسیر اصلیا اش منحرف نمیشود.  شما ببینید درزمان رسول اکرمکه 23 سال پنغمبر خدا  زحمت کشدی درآن  زمان عرض میشود  که  نتوانستند  گروههای مخالف بهآنصورت  دربرابرانقلا عظیم  اسلامی  به  رهبری رسول اکرم اسلام حرکت  آنچنانی که مضر باشد ولطمه بزند  ایجاد کنندولی بعدزاپیامبر  به  تدریج  افرا فرصتلب، افرا دمنافق،افرادی  که واقعا معتقد بهآن انقلاب وبه اسلامی که پیامبر آوردهبدنبودن،اینها توانستند رسوخ کنند،نفوذ  کنند تارکاربه  جائیمیرسدکه  حکومتاسلامبهجای پیامبر  کسانی که اینها جانی،خاائن  وعرضمیشود قاتل نظیر یزید  بن  معاویهونظیر نمیدانمخلفای بنیعباس  و امثالاینهاروی  کار می  آیند.این استکه  مندراین رابطه هشدارمیدهم.پاره ای ازبرادران میگویند آقایک کسی مکن است دریک زمانی اشتباه کرده.بعد بایدبالاخرهاورابخشید. من هماینحرف راقبولدارم.یعنی اگر کمسی دریکزمانیانقلابی نبوده، درجهتغیر انقلاب حرکت میکرده، ضربه حرکات واعمالش بهانقلاب می زده ولیازروی  فرض کنید بیتوجهی بوده ، غفلت بوده یا مسامحه بوده.ولیبعد  آمده واقعااصلاح شده  مایا نرامیپذیریم. ولیکسی  که تا  به امروز  هم ن  معتقدم درهمان  خطی که قبلا  ازانقلاب بده امروز  هم درهما ن خط  هست من به عنوان یم طلبه ننمی  توانم واقعا این مساله  رابه  اینسادگی قبول بکنم. ببینید شما، ایشان  قبل از انقلاب درسال  42 درستچند ماه  بعد  ازنهضت اسلامی  بهرهبریامام وحادثه پانزده خرداد  42 و  دستگیری امام درست  درهمان  زمان  که  تمام  درم  بهخورش آمدهبودند. ایناقادر آنجشن  فارغ  التحصیلی هرچه  اسمش را بگداریم شرکت  می  کدوازدست  نامبارکشاهعرض  میشود حالا  چهبده  بهایشان  داده  گرفته است.ت خوب،ببیندی  اینجابرادرما  آقای شوشتریگفتند که ایمرسومبدهکه اگریک کسی شاگرا ول  بود،ممتازبد دراین جور  جشن ها  مرسوم  بود  کهشرکت  میکردند ولی چرا  جناب  آقایشوشتری شما این پرونده را  که  من آن برگه  ای که مربوط به موالی است  که  کمیسیون تحقیق  از داشتگاهکرده  ودانشگاه هم جواب داده، درجوابهم  گفته درست  است که مرسوم  بودولی  بعضی  هاهم شرکت نمی  کردندیعنی این  جورنبود که اجبارباشد  که  اگرشرکت نمیکرد اقاراسرش رامیبریدند  مثلا بگوید  آقایمن تقیه کرده ام.  بحث  ایناست  .  بعد  هم  شما بیائید این  مساله رارد کنارسایر اعمال وحرکاتوتقریبا خط زندگی ایشان حرکت ایشان والاشهای ایشان ازپانزده خرداد 42 تاپیروزیانقلاب بگذارید.  ببیندی واقعاایشان کجادرکنار نیروها ی انقلاب بود.بلکه می بینیم باخط شریعتمداریوبا  دارالتبیغی که  شما می دانید آن زمان چه وضعیتیداشت وهر کس میرفت بهآنجادرواقع  حمایت بود ازآن  مسیر وازآن  خط وآنخطی  که کسان افراد  انقلابی رامی کوبیدند،می زدند وعین ساواک در قم باآنها عمل میکردند.ببینیدشما آقای کروبی رادرسال های  بعداز42 درهمین مسجد اعظم با  اوچهرفتاری کردند.یعنیهمان خطی کهدرمسجداعظم درمالا  عام  درمیان  حوزه  وروحانیت  سیلی توگوش کروبی  ها  میزد  کسی  بیاید  بروددرهمان خط دودرهمان جریات قراربگیردوفعال ترین  عنصری باشد کهدر آنجا فعالیت می کند این آیا و اقعاضربه به انقلاب ونهضت  درانی مدت  نزده بده؟من این  رامیخواهم  بگویم اگر ایشان  ضد انقلاب هم  بخواهمی  بگوئیم به  آن معنانبوده لااقل یک آقایئی بوده که می  خوااسته واقعا  زندگی آرامی  داشته  باشد.به فکرمعیشتش بوده  ،آسایشش بوده7 زندگیش بده،نهبهفکر  جامعه اسلامی ،کشور ایران،ملت مظلوم وستمدیده زیربار یوغ استبداد شاهنشاهی لاالق  این که  بوده است. یعنی  لالقلسیاست، سیاست عافیت طلبی بوده است. بعد از انقلاب  خیلی  خوب  لااقل اگر ایشان اشتباه میردند آقائی  که نمیدانم  که دبیربدند،دکتراگرفتند، درسهائی  خواندند، کتابهائی نوشتندامثالاینها... خوب ایشان اگر واقعامی  گوئیم اشتباه  بوده  لااقل باید  بعد از انقلاب  به  ای نطرف دیگر متنبه  میشدند.  ازانقلال  به  این طرف لااقل می آمدند اعمال گذشته را  جبران  می کردندیا قصورهای  گذشته را  ، م خوااهم بگویم  تثقصیر را، حتی  وبرای  آن کسانی  کهواقعا دراینزمینه احتیاط می کنندلااقل قصورهای  گذشته را  می  آمدند با  عمال خودشان جبرانمی کردند. وشما  ملاحظه می  کنید وماملاحظه  کردیم  ودیدیم  (نایبرئیس- شماسه دقیقهدیگر  وقت دارید) مگر نیم ساعت بنده وقت ندارم؟(نایب  رئیس-  خیر یک  ربع )  حالااگربرادرهای  دیگر  نخواهند  صحبت  کنند من وقتم  نیمساعت خواهدبود.  (نایبرئیس- خر،یک ربع وقتجنابعالی هست) این اسات که من  نظر برادران را  جلب  می  کنم .ببیندیدرشرایطی که درمملکت بعد  ازانقلاب  سال 59 ، سال 60 آن  زمانی که هنوز  لیبرال ها  بودند، ضد انقلاب بود. منافقین بدند وهمان هائی  بودند که واقعا  چه بلائی بهسراین  مملکت  و  این ملتحزب  الله  در آورند. ایشان  می  بینیم درروزنمه  انقلابل اسلامی  آ ن چنانی مرتب  مقال، مصاحبه،صحبت،همانرروزنامه انقلاب سالایم که  هرانسان مومن  ومتعهد وحزب  اللهی اصلا مثل  اینکه این روزنامه  رانجس میداند  بهآن  نزدیک نمیشد. وبعدمحتوای مصاحبه هارانمنلازم میدانم که ببینید محتوای یک مقالهاین است:"  باید تکلیف انتقادات درمملکت روشن  بشود. مملکتیکهدر  آن مطبوعات  نتوانند انتقااد کنند. ،نمی  تواندروی پای  خودبایستد" دررابطه با توقیف  روزنامهمیزان است و ای ناقادر رابطه  باتوقیف  روزنامه میزان، نقطه  نظراتی  را میگوید  سه جور نظر هست. بعد  میگوید" باید  به طور کامل  اذهان  مردم  روشن  شود  که در این زمینه  آیا  از مقررات  موجودتخلفشده یا  نشده. البته  توضیحات  در این  باره  کاملا مستندومدللب باشد  تا  جای شبهه ای باقی  نماند؟" یعنی  دررابیهاب اعتراض به این که چرا روزنامه میزان  توقیف است. بعد  دربند  2 میگوید :"باید تکلیف انتقادات  درمملکت روشن شود.  مملکتی که در آن مطبوعا نتوانند انتقاد  کنند  روبه  ورشکستگی میگذارد. "و تا  آخر.  ببینید شمایک وقت  ممکن  است  این جمله رادرایزمان بگویید، بگوئید اقابسیار جملهصحیح  وخوب  یاست. امایکوقت ببینید در آنجو،درآمفضا، درآن  شرایط وقتی که روزنامهمیزان  توقیف میشود به
وسیله  دادستانی  انقلاب، درآن زمان  کسی چنین  چیزی بگوید ان جاراباید  درنظر گرفت. براردان من ! قضاوت رابرای  حالا نگذارید. نایب رئیس- وقت  شما  تمام شده است. یک  ربع هم بیشترنیست. موحدی  - لااقل  یک دقیقه به من  وقت  بدهید که بتوانم مطالبم رابگویم. بعدیک مقالهای هم  درباره  شکنجه دارد .بحث  درباره  شکنجه که آیاشکنجه وجوددارد ،ندارد.مساله شکنجهکه  دوبار  در دوشماره چاپمی  شد.  بعد دراینمقالهضمن این که میگویدخوبهیاتیرا امام  تعیین فرمودند،  این هیات بعدامعلوم خواهند کرد کهشکنجهای  بده یانبوده ولی درآخرش  خود ایان  آن چنان  مساله را ،شبهه راقوی میکند، می  گوید یک مورد بهمن  گفتهاندکه مرا  آن قدر زدند که نمی تانم راه  بروم، نمیتانم  بنشینم. یک  موردبهآقا  گفتهاندکه آن قدرطرفی را  زده اندکهدیگر ادرارشخون  شدهوامثال این چیزها  را( درروزنامه)، روزنامه انقلاب اسلامی  درزمانی کهبنی  صدر در آن  سخنرانیهایش می گفت  دراین مملکت 6 جور زندان  است وانواع شکنجهها هتس  و آن شایعاترا  راه انداخته بود  ضد انقلاب  هم  این مطلب رابه  اینصورت اینجامنعکسمیکند. من  در این جا لازم اس که نظر نمایندگان محتر را ، حالا ه وقت نشد کهبیایم  من همه انی مسائل را تا  این  جا  تعقیب  بکننم. معطوف کنم به این  که این برادرما  که  یکفردی مکم است خودشاذافیلسوف بدانند، علامهبدانند. نویسنده  بدانند، دکترا  بدانند،اینآقائی کهدرامور تربیتی هم  تخصص دارندولی چه  طورشده که  نتوانسته اند حتی  روی خانواده  خودشان  اثر بگذارند.  خوب،معلوم است یک آقائی که با  این  طرز فکر( نایب  رئیس- وقتتان گذشته  است) باشد،بعد ازانقلاب معلوماست  بچههایش  یکی در زندان الان هم باشد .یکیمدتی محکون بشود. محکومیتش  تمام بشود  وییرون بیاید. حتی  نزدیکترین افرادش  .  اینجااست که من معتقدم  دررابیطه  باآقا  ی دکتربهشتیبایدواقعا مملکت عجیب  است.  احالا  ایشان باید امروز نماینده بشود. وفردا هم  وزیر فرهنگش بکنند. نایب رئیس- آقای  موحدی  وقتتان نمام شده است. نمایندگان اعتراض می کنندوقتتان  تمام  شده  ودرست هم می گویند. خواهش می کنم. درعمل همشا 20 دقیقه  صحبتکردید.دتا تذکر هست  که برای رفع آثار  سومحلی باید  گفت .یکی راجع به آن روحانی کاست  ک بعضی از  مطلعین مرقومفرموددهاند که دادگاه حیثیت ایشانرا اعاده  کردهچون در عباراتاقای  موحدیبود کهخلع  لباسحکم شد  ه، نوشته اند  خود دادگاه اعاده حیثیت  کرده  است .اقای  شوشتری هم نوشته اندکه ان چهکه من گفتم.این است  که مرسومبوده استبرگزاری مراسم،نهمرسوم بوده است شرکت. خب،بقیهمعترضین  اگرصحبت  میکنند می توانند بفرمایند  .آقایخالخالی که  پس گرفتند. بقیه  آقایان  می  توانند صحبت  کنند. منشی – اقای اسدینیا.اسدینیا –صحبت نمیکنم. نایب رئیس-  جنابعالیهم  صحبتنمیفرمائید. خیلی متشکریم.منی –آقای محقق نماندهکرج . محقق -  حرفها همین  مطالب  بودکهآقای موحدیساوجی فرمودند.نایب رئیس-  پس جنابعالی هم دیگر صحبت نمی فرمائید.  خیلی متشکر. اقای  بهشتی بفرمائید .یکساعت وقت ایشا ن است.احمد بهشتنی – باسلام  به همه  شهیدان  را ه حق وراه اسلام به  خصوص شهیدان این مجلس. ان چهکه  فرمودند ئقطعابرادران و خواهران  گرامی ازگوشه وکنار شنیده اند دوجنبه  دارد  که امیدارم من بتانم خالصانه ومخلصانه عرایضم را به محضرشما عزیزان تقدیم  کنم.کهان شاالله حقایق کاملا روشن شود. یک  مطلب مربوط استبهقبل  از  انقلاب  تاپیروزی انقلابویک مطلب هم  روبط میشود به  سالهای بعدازانقلاب   اماقبلاز  انقلاب  .اولا  من  فکر میکنم  مقداری  در گزارش کمیسیون تحقق  قصور  بود  نه تقصیرکه آ  به کاربردن مکرر کلمهجایزه بودهدررابطهاباطاغوت معدوم. وحالآن  که جایزه ای مطرح نبوده وآن جهکه اتفاقافتاد،مادریک شرایطی قرار گرفتیم که هیچوقت هم خودم راباان کار تایید وتشویق  نکردم وهنیشه آرزومی کردم ای کاش درشرایط  ان چناننی قرار نگرفته  بودم و چنینن  وضعی پیش نی  مآمد. بههر حالدر وه  تحصیلاتدانشگاهی من  تا  سال 44اداامه  پدا کردو از آن به عد  مثل گذشته ، مثل سالهای  قبلاز  دانشججوئی  با عشق وعلاقه برگشتم  به حوزه علمیه قم  و آنجا دردوبعد  حوزه ای وآموزش وپرورش  مشغول  کار ومشغول خدمت  شدم. دربعد  حودزه ای  کارم  درس خواندن بود و درس دادنوالحمد الله توفیق بودکه در خدمت عده ای  از  طلاب درس  و بحث هائی  داشته باشم. دربعد آموزش  وپرورش هم درکلاسهای درس ضمن خفقان شدیدی که  وجود داشت مشغول تدریسو مشغول کرا  بودم . آن چه که انجام میشد در حوز ه،  من جند  سال درخدمت  شهید  بزرگوار مرحوم آیت اللهقدو سی  بودم ودرمدسه  حقانی  باایشانهمکاری  داشتم جنبههای  قلمی را دنبال میکردیم  آنجا. برای  اینکه طلاب  ازلحاظ نویسندگی پرورشپیدا بکنند. دردرسهای  آزاد حوزههم  فعالیت بود.دردبیرستانهاهم  جوانهای قم  خیلی  از  آنها  الان در نهادهای  انقلابیبهستند  شاهد ند وگواهند  و میدانند کهد  ر آنشرایط سخت  جزبیان حقیقت مطلبی نداشتیم  وبعد  من که  موفق شدم  تز دکترا را  گذراندم  فکرمیکنم  سال 56 بو. د به پیشنهاد بعضی  از دوستان قرار شد آن  مدرسه عالیقضائیهم برایمن برنامه  درسی بگذارد  و اصلاقرارشد  که مامنتقل بشویم به وزار علوم. یعنی از وزار آموزش وپرورش انقال به وزار  ت علوم .منتهی  چون  آن مدرسه  درکنار شهر مقدس  هم  بود  فکر کردیم برایبودن درحوزهآن جامناسب تراست. تمام مقدمات کار انجام شد  ، پرونده تشکیل شد. حتیبرنامه  درسی هم گذاشتند.ولیخود مدرسهاعلام کرد  که پروند را به حفاظت دادیم.  بعدهما ن  روزها ،یک  روز تلفن منزل مازنگ زد. من گوشی رابرداشتم ، گفت ساواک است  وباید فوری خود رامعرفی  کنمی . من هم نمی  دانستم جریان  جیست.چه می  گویند /ناگچار  رفتم یک پرونده قطور ی آورد. آن  شخصی  که آنجا بود. مقداری  پروند راورق  زد.  بعد روکرد  بهمن  این  هار ا  عرضمیکنم. شهد الله ،روز قیامت هم همین  است  والبته  آنهائی  که بدون تحقق آن طور مطالب را  مطرح می  کنند حسابی هست ومعدیهست وجوابش راباید بدهند.بع  دزا مدتی که من  را  معل کرد.  بعدر و کردبه من  . گفت  که قراراست شمابهدانشگهبرویدتدریس  کنید؟گفتم جنینی  قراری  هست. گفت شما به ما  بگوئی د تا حاالاباما  چه  همکاریهایئ کرده اید. ازاینبه بعدچه همکاریهایی خواهید  کردگفتم من هم  صریح  به شما  یمگویم  تاامروز  هیچگونه هنکاری  باشما  نکردم و ان شاالله بعداز  این هم هیچ  همکاری  باشما نخواهم کرد گفت همین، گفتم  بلی ،همین . گفت پس چهطور می  تواننی  به دانشکا بروی؟گفتم قصد  من خدمت بود، نه قصد من مادیات بود،یامقانبود.بعد هم به اوگفتم ،خوب  است  که  شمابیائی  خانه  من را  ببینید یک  خانه  120 متری محقر یدرقم  که شاید  بعضی ازدوستا نآن خانهرادیده بودند،  آن خانه  راکه ببینید می بینیدکههیچگونه  تشریفایت  در آن  خانه  یتس،شاید 2-3 هزار جلد کتاب جلب توجه  کند. کشی که  ای  جور زندیگ  کرده  سالهای  سال،  حالا  چه نیازیدار دکه  به  خاطر  یک زدندگی  بهتری  ازنظر مادی  بیاید باشما  هماری بکند.  خیر ،  مانیستیم. گفت خوب، اگر  نیستید ،بروید،مساله تمام  دش.منفقط می  خواستم دریک  شرایط بالاتریتدریس بکنم با  انی مساله روبه رو میشدم و میخواستند بالاخره مرابکشانند به آنجائی  که آنهها می  خواستند والحمدالله خدایا  اترا شکر میکنم، خایا توراسپاسگذارم کهمن را حفظ  کردی، نگاهم داشتی. این وضع آنجابوده.  حالا  مساله تدریس دردارداتبلیغ رلاشمامطرح  می  کنید درکنارش باید  آن را  هم مطرح کنید. گفت"عیب آن جمله  بگفتی  ،هنرش نیز بگوی" آنرا مطرح  بکنید ببینید وقتی  ای ندر  کنار  آن قرار می  گیرد، این معنای شچیست؟  آن هم که  جائی بود که  خدا  رحمت کند  شهید بزرگوار آیت الله  میطهری  هم درآنجادردسمی گفتند. بعضی  ازبزرگان دیگر7حتی  بعضی از  شهدائی  همین  مجلس 7 مرحوم شهید  ایت  آنجاتدریس  میکرد  بعضی  های  دیگر هم دردوره  گذشته درهمین مجلسبودندکه  در آنجاتدریس داشتند،  اینها راباید درکنار هم قرارداد. مشبتات را باید سنجید همه رابایستی با  همدیگر  ملاحظه کرد. بعدمن  که در  
حوزه علمیه هم تنها یک طلبه نبودم یا تنهادرآموزش وپرورش قم یک معلم  نبودم . یک خدمتگراز ی بوددم در خانه حضرت سید الشدها علیه السلام . منبر می رفتم  کیست که اینهار انداند. مردم خوزستان در جریان نیستند؟در شهر قهرمان  آبادان چه کسی بود ه در دکنار شهید بزرگوار مرحوم  آیت  اللهمفتح با  رژیم مبارزه میکرد؟ وچه جورقدم  به قدم پیش رفتمی در برابرآن ختی  گیری  ها، دربرابر آن فشارها  و در برابر آن ضربه ها یادرشهر  قهرمان  خرمشهر یا  همچینین  اهواز آیا  وقتی  من به  منبر میرفتم جز به  عنوان یک منبری که ضد رژیم حرفمیزند حالا  یا تصریحا یا تتلویحا  غیر از این  عمل کرده  ام؟آیا چیزی به  جز اینها برای مردم مطرح کرده ام.خدایا توشاهد  هستی آ ن تاسوعا وعاشورا  نمی دانم جه  سالی  بود  در حسینیه اصفهانی ها ی آبادان  چیز ی بوده  در ملا عام، درمالا  عمومی  انجام  شده ا،آمدند و گفتند که تلویزیون خوزستا شب تاسوعه وعاشورا  میخواهد  از مراسم حسینینه  اصفهانیهای  آبادان  فیلمبرداری بکندو خوب آنجاهم حالا من ناقابل مورد نظرم بود. همه  اش  هم  به خاطر من بود که می خواستند این کارها را بکنند، واسطه ها هم  دربین بود که می گفتند شما  نمی خواهد به نفع رژیم چیزی بگوئید، ولی  خوب  به ضرر همنگوئید  .نمی  خواهد  تعریف رگیم  بکیند ، ولی  تکذیب نکنید.  خو ب است مسائل عبادی را  این  دوشب مطرح بکنید، پخش می شود  ومردم هم  میشنوند  البته  اثر تبلیغی دارد هرچه ما تلاش  کردیم، زورمان نرسد امر دائربود  بین اینکه  یا من لأآن جا بروم ی آنجا نروم،بالاخره رفتم آنها هم آمدند  فیلمبرداریشان را کردندو  من همشرع  کردم حرفهائی که در جاهای دیگررمیزدم آن  جازدمو در ایان  هم  وقتی میخواستم  دعا بکنم. موقع دعا هم صریحا اسم مبرد از رهبر بزرگوارمان ، رهبر ازدل برخاسته مان حضرت اما، صریحا نام بردم وبه ایشان  دعا کردم  بعد هم ازمنبر آمدم پائین وی کارم  رفتم آن فیلم را  منتظربودیم که  چه کارش  می کنند بعدمعلوشد که پخش نکردندآن وقت همان افرادی که واسطه بدند آمدند وگفتند کهرئیس ساواک از دست  توخیلی  عصبنی  شده  ومیگوید کاری کردی  که ما هر چه  فکر می کردیمنمی دانستیم چهکار کنیم.  بگذاریم فیلم را یا نگذاریم فیل م را ، بگذاریم آن چنانی  است،نگذاریم آن وقت می گویند چر اپس نگذاشتید، پس چرا آمدیدو ضبطککردید، پس چرا پخش  نکردید ؟با خشم شدید ساواک خوزستانروبرو  شدم .(یکی  از نمایدگان  -  چه  سالی؟ )عرضکردم متاسفانه  سالش یادم نیست. ولی مسالما  باید  حدود 50 یا  حالابعد از  50 است یا نزدیکی 50 اسات  متاسفانه سالش  رایادمنیست  که چه  سالی  بده،درآ ن حدود بوده حالا  دقیقا سالش  یادمینیست، اینهم این  جریان. بعد همین من  بودکه  درهمان حوزه انتخابیه  خودمشهر فسا،همان جاکه  من به جوانها آهستنه آهسته میگفتم، مرجعیتان رابه  اماممنحصر کنید  بعد همان جریانی  که حالالاینجوری  دارد بامن  برخورد میکند، در حضرویک  جمع کثیری آن آقافریاد  زدکه ای ن حرف چیست که میزنی ایشان  مجتهد  نیستند، ایشان فقیه نیستند،من نمیدانم  ای ن دردها را انسان  کجای قلبشنگه  بدارد؟ این دردهارراانساان چه جوری باید  تحمل  بکند؟ که قبل ازانقلاب  آن هم درحضور جمعیت  ، مامورین هم  بودند،  سرما  فریاد  می کشیدندد چرا  اینحرفههار ارمیزنید؟نایب رئیس-=  شما  سعی  کنید  براعصابتان  مسلط  باشید  ونام  کسی هم  برده نشود.احمد بهشتی -  ان شالله  من  هم نظرم وتصمیمم  همنیناست که نام کسی رانبرم ولی  چون این یک  مساه علنی بوده  اگر  بازهم  مساله خصوصی بود.قطعا  بدانید  که من آن  را مطرح نمی گردمولی  مسالله، مساله علنی بده، آنوقت در  هان سالها  فکرمیکنم سال 51 بوده  چون جریانی  که سال بعدشبرای  من  در داراب  اتفاق افتاد سال 53 هست.  معذرت می خواهم پس آن جریان درفسا  سال 52 بوده است. من درسال52 در مسجد جامع  فسا منبر رفتم و آنجا با  ذکر  کلمهخدایگان  شروعع  کردم  بهبیان مالبی وگفتم فرعون هم میگفت  من خداینگانهستم وبعد  این ایه را هم  خواندم بلی  فرعون ادعای  خدایگانی داشت  ومی گفت  به  موسی  اینهار خواندم وگفتم هرکس  بگوید کهمنخدیگان هستم  آ ن  هم فرعون است. مفصل هم صحبت  کردم،فردا  یش آمدند من که  درشهر هننبودم،درشهر هخ


نام:                       

پست الکترونیک: 
نظر شما:  

نظر سنجی

به نظر شما حقوق ۲۴ میلیونی برای مدیران حال حاضر کشور عادلانه است؟
بله،حقشان است
خیر،خیانت است
 

اخبار ایران و جهان

آرشیو