تازه ها :

عضویت در خبرنامه
چاپ دانلود ارسال

وصیتنامه طلبه ﺷﻬﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ(اﯾﺮج) دﺳﺘﺎن

۷ مرداد ۱۳۹۶ - ۸:۴۷:۴۶ کد مطلب: 10809

شهرستان فسا از جمله شهرهای سرفراز و شهیدپرور کشورمان در طول هشت سال دفاع مقدس می باشد که با تقدیم بیش از هزار شهید درخت استقلال آزادی ، جمهوری اسلامی را پاسداری کرده است.

 


پایگاه خبری تحلیلی فسایی، عبدالمجید ساعاتی قبل از شهادت وصیت نامه خود را در قالب نوار صوتی برای مادرش ارسال کرده است و اکنون سی سال است که این مادر هر صبح و شام با صدای فرزند بیدار و به خواب می‌رود.
متن این وصیتنامه به شرح زیر است:

 
 1
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ اي از دوﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪا   اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ زﯾﺎد ﺷﻨﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  ـ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ وﺳـﻠﻢ ـ   ﻓﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ در آﺧـﺮ اﻟﺰﻣـﺎن      ﺷﻬﺎدت، ﺧﻮﺑﺎن ﻣﺮا ﮔﻠﭽﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. 
  ﻧﺪﯾﺪه ﯾﺎ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮﺑﺎن واﻗﻌﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﺒﯽ اﮐﺮم  ـ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ  ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ »اﻣﺎ ﻋﻤﻼً ﻣﺸﻐﻮل ذﮐﺮ و دﻋﺎ و ورد  «ﻫﺴﺘﻨﺪ. آﯾﺎ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﻤﻊ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮﯾﺪه و در ﮔﻮﺷﻪ اي ﺧﻠﻮت ﮔﺰﯾﺪه اﻧﺪ و داﺋﻤﺎً ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدﻣﻨﺪ.    اﺳﻼم ﺟﻤﻊ و ﻫﻢ ﺧﻠﻮت را ﻣﯽ ﭘﺴﻨﺪد. ﻣﻨﺘﻬﯽ اﮔﺮ ﺟﻤﻊ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮا از ﯾﺎد ﯾﺎر دور ﻧﺪارد و ﺧﻠـﻮت ﺗـﺮا   »ﯾﻘﯿﻨﺎً از ﯾﺎد ﻣﺮدم ﻏﺎﻓﻞ ﻧﮑﻨﺪ.   ﺑﺴﯿﺎرﻧﺪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ از ﻣﺮدم و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﺮﯾﺪﻧـﺪ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ را ﺑـﻪ ﺣـﺎل      ﺧﻮد رﻫﺎ ﮐﺮدﻧﺪ. ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﻨﺪ، از ﯾﺎد ﺧﺪا ﻏﺎﻓﻞ، و ﯾﺎ ﺑﮑﻠﯽ او را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ.    اﻣﺎم اﻣﺖ رﺿﻮان اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ در اوج ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻮد و در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم، ﻓﺮزﻧـﺪان و ﺷـﺎﮔﺮدان و دﻟﺒﺎﺧﺘﮕـﺎن او ﻧﯿـﺰ     ﻣﺎﻧﻨﺪ او ﺑﻮدﻧﺪ ﺳﻮﺧﺘﻨﺪ و از او ﺟﺪا ﻧﺸﺪﻧﺪ.   اﯾﺮج ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﺮﯾﺪان و دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن او ﺑﻮد. دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻫﻢ ﺣﺠﺮﻫﻬـﺎﯾﺶ و  ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ   ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﯾﺮج داﺷﺘﻨﺪ او را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.   اﯾﺮج ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﺮﯾﺪان و دﻟﺒﺎﺧﺘﮕﺎن او ﺑﻮد. دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﯾﺎن و ﻫﻢ ﺣﺠﺮه ﻫـﺎﯾﺶ و ﮐﺴـﺎﻧﯽ   ﮐـﻪ  ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ اﯾﺮج داﺷﺘﻨﺪ او را ﺧﻮب ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.   ﺳﺨﻦ درﺑﺎره وي ﮔﻔﺘﻦ و درﺑﺎره او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن از ﻗﻠﻢ و ﺑﯿﺎن و ﻓﮑﺮ ﻣﺎ ﻓﺮﺳﻨﮕﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد.   
2
ﺷﺠﺎﻋﺖ، ﺷﻬﺎﻣﺖ و ﺗﻬﻮر او در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﮑﺮات زﯾﺎﻧﺰد ﺧـﺎص و ﻋـﺎم ﺑـﻮد. ﻣﮕـﺮ ﮐﺴـﯽ ﺟـﺮاءت داﺷـﺖ در        ﺣﻀﻮر او ﻏﯿﺒﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ دروغ و ﺗﻬﻤﺘﯽ ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورد.    ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺘﺤﺒﺎت و ﺗﺮك ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﻮد و از رﯾﺎﮐﺎري ﺳﺨﺖ ﻣﺘﻨﻔﺮ.   ﻣﺤﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ او ﺗﺤﻮل روﺣﯽ و دروﻧﯽ در اﻧﺴﺎن ﺑﻮﺟﻮد ﻧﯿﺎورد و اﻧﺴﺎن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪا ﻧﮑﻨﺪ.   اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﯾﺎ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯿﺮﻓﺖ ﺳﺨﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮ دﯾﺪارش ﺑﻮدﯾﻢ و ﻣﺴﺎﻓﺮت او ﺧﺪا ﻣﯽ داﻧﺪ ﭼﻘﺪر ﺑﺮاي ﻣﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮد.   ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ده ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺮ روز ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ او ﺑﻮدﯾﻢ. و اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺟﺴﺪش را ﺑﺒﯿﻨـﯿﻢ،  ﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮدش در ﻟﺤﻈﻪ آﺧﺮ ﮐﻪ ﻋﺎزم ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻮد ﺳﻪ ﺑﺎر ﺳﻔﺎرش ﮐﺮد اﯾﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮔﺸﺖ و آﺧﺮﯾﻦ دﯾـﺪار  اﺳﺖ.
 ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺨﻦ را ﮐﻮﺗﺎه و از زﺑﺎن و ﻗﻠﻢ ﺧﻮدش ﺑﺸﻨﻮﯾﻢ: 
))وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ ﻃﻠﺒﻪ ﺷﻬﯿﺪ دﺳﺘﺎن(( ﺑﻪ ﻧﺎم اﷲ، اي ﻣﺤﺒﻮب! اي ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻣﻘﺼﻮد! اي ﺧﺎﻟﻖ! اي ﻧﯿﺮو دﻫﻨﺪة ﻣﺨﻠﻮق! اي ﻏﻔﺎر! اي ﺳﺘﺎر! آﻣﺪم ﺑﻪ درﮔﻬﺖ دوﺑﺎره، اﻣﺎ ﺣﯿﺮان  ﺳﺮﮔﺮدان اي ﻧﯿﺮو دﻫﻨﺪه ﺗﻮاﻧﺎ! ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدم، ﺗﻮاﻧﺎﯾﻢ ﮐﺮدي ﮔﺮﻣﺎه ﺑﻮدم، ﻫﺪاﯾﺘﻢ ﮐﺮدي. در ﻣـﻨﺠﻼب  ﻓﺴﺎد ﺑﻮدم ﺑﻪ ره ﺧﻮد ﻣﺮا ﮐﺸﺎﻧﯿﺪي در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻏﺮق ﺷﺪن و در ﻇﻠﻤﺎت ﮔﻤﺮاﻫﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮاﯾﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎدي. اي اﷲ دﺳﺘﻢ از ﻧﻮﺷﺘﻦ، ﻣﻐﺰم از ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﺗﻮان اﺳﺖ.   اي ﺣﯽ ﺳﺒﺤﺎن اﮔﺮ ﮐﻪ در ﺑﺮار ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺳﺠﺪه ﮐـﻨﻢ ﻫﻨـﻮز ﮐـﻢ اﺳـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﮐـﺪاﻣﯿﮏ از       ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺷﮑﺮ ﮔﺬاري ﮐﻨﻢ، در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻌﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدن در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ. ﻧﻌﻤﺖ رﻫﺒﺮي در ﺑﺮاﺑـﺮ  ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯾﺖ آﯾﺎ ﻧﻌﻤﺘﯽ از اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ دادي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺠﺎﻫﺪ راﻫﺖ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﮔﺮ ﻣﺎ در ﻗﺒـﻞ از  ﮐﺸﺎﻧﯿﺪه ﺷﺪن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﻮر ﻣﯿﻤﺮدﯾﻢ ﭼﻪ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﻫﺎ در ﻋﻘﺐ داﺷﯿﻢ، اي ﻣﺤﺒﻮب ﻣﻦ از ﺷﻤﺮدن ﻧﻌﻤﺘﻬﺎﯾﺖ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻢ. اﻣﺎ ﺑﺎي ﺗﺼﻤﯿﻢ آﺧﺮ را ﺑﮕﯿﺮم و آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت از زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ. ﺑﻨﺪه اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑـﻪ  ﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﺑﺎزان آﻗﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن آﻣﺎده ﻋﻤﻠﯿﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻨـﺪه ﻣـﯽ داﻧـﻢ ﮐـﻪ در اﯾـﻦ      
 3
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ن ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ در دل آرزوﯾﺶ داﺷﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﻬﺎدت اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﻢ رﺳﯿﺪ. اﻣﺎ اﯾـﻦ ﺑـﺎر آﺧـﺮﯾﻦ    ﺑﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺸﺎء اﷲ وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﻢ و ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽ آﯾﻢ وﻟﯽ ﻫـﺮ ﺑـﺎر ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺒﻬـﻪ آﻣـﺪم ﭼﯿـﺰي ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮ آﻣﻮﺧﺘﻢ. ﺑﺎر اول در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺎﻣﺪن و ﺑﺎر دوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎر اول و ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻫـﺎي ﺟﺪﯾـﺪﺗﺮي آﻣـﻮﺧﺘﻢ وﻟﯽ ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻋﺰﯾﺰ، ﺑﻨﺪه ﺗﺠﺮﺑﻪ اي ﮐﻪ دارم ﺑﺮاي ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺧﻮدﻣـ ﺎن ﭘـﺎك ﻧﮑﻨـﯿﻢ ﺣـﻖ اﻟﻨـﺎس ﻫـﺎ      ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ از ﮔﻨﺎﻫﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺷﻬﺎدت ﻧﺼﯿﺒﻤﺎن ﺳﺨﺖ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺸﻮد. زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻨﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻧﺮﺳﯿﺪم ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ را ﻫﻤﺎن ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺗﻮﺑﻪ ﻧﮑﺮده ﺧﻮد اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ دﻫﻢ. وﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺗـﺎ ﺧـﺪا   ﻋﺎﺷﻖ ﮐﺴﯽ ﻧﺸﻮد او ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﺷﺮط اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺨﺺ ﻋﺎﺷﻖ ﺧﺪا ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮاي ﺷﻬﺎدت آﻣﺎده ﺷﺪه ام، ﯾﺎ ﻧﻪ .  اﻣﺎ ﺑﺎر ﭘﺮوردﮔﺎرا ﺑﻪ ﺣﻖ ﻣﻘﺮﺑﺎن درﮔﺎﻫﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺮا ﺑﭙﺬﯾﺮ و اﮔﺮ ﮐﻪ رﺿﺎﯾﺖ در آن اﺳﺖ ﻣﺮا ﺑﻪ دﯾﺪار ﻣﺤﺒـﻮﺑﻢ  اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ  ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ  ﺑﺒﺮ و روﺣﻢ را از اﯾﻦ ﻗﻔﺲ ﺟﺴﻢ آزد ﮐﻦ. ﺑﺎر اﻟﻬﺎ ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺳـﺮ ﺳـﻔﺮه اﺋﻤـﻪ    اﻃﻬﺎر ﭘﺎﮐﺎن ﻣﯿﺒﺮي ﺑﻪ ﺣﻖ دﻧﺪان ﺷﮑﺴﺘﻪ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮ  ـ ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ وﺳﻠﻢ ـ  و ﺑﻪ ﺣﻖ ﭘﻬﻠﻮي ﺷﮑﺴﺘﻪ زﻫﺮا  ـ ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﯿﻬﺎ ـ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎ ﮐﻪ ﭘﺎك ﺷﻮم و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺷﻬﺎدت ﻧﺼﯿﺒﻢ ﮔﺮدد.   اي رب و دود ﻣﯽ داﻧﻢ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ زﯾﺎد اﺳﺖ ﻋﻤﺮم ﺑﻪ ﺑﻄﺎﻟﺖ ﮔﺬرﻧﺪه ام. ﺣﺴﻨﻪ اي ﻧﺎرم وﻟﯽ اﮔﺮت وﻓﯿﻖ ﺷﻬﺎدت در راﻫﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﻢ را ﺑﺸﻮﯾﺪ. اي ﺧﺪاي ﻣﻨﺎن، ﺗﺮا ﺑﻪ ﺧﻮن ﭘﺎك ﺳﯿﺪ اﻟﺸـﻬﺪا   ـ ﻋﻠﯿـﻪ  اﻟﺴﻼم ـ  ﻗﺴﻢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ دﻫﯽ ﺑﺎ اﺧﻼص ﮐﺎﻣﻞ ﻃـﻮري ﮐـﻪ آﻗـﺎ    اﻣـﺎم زﻣـﺎن    ـ ﻋﺠـﻞ اﷲ ﺗﻌـﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟـﻪ    اﻟﺸﺮﯾﻒ ـ رﺿﺎﯾﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺠﻨﮕﯿﻢ.   اي ﺟﻞ ﺟﻼل، ﺑﺪ ﮐﺮدم وﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﯾﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﻮﺋﯽ. ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ، اﮔﺮ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮ ﻧـﺰﻧﻢ  ﭘﺲ ﮐﺠﺎ ﺑﺰﻧﻢ. ﻣﻦ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎرم، وﻟﯽ در درﮔﺎﻫﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻢ.   
 4
اي ﺣﻠﯿﻢ، اي ﮐﺮﯾﻢ، ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮاي اﺣﯿﺎء دﯾﻨﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﻪ ﻣـﺎ ﺗﻮﻓﯿـﻖ ده ﺧﺎﻟﺼـﺎﻧﻪ و ور از    ﺣﯿﻠﻪ و ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺷﯿﻄﺎن و ﮐﺎﻣﻼ در راه و رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﮓ ﮐﻨﯿﻢ، و از ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣـﺎ از ﺣﯿﻠـﻪ و ﻧﯿﺮﻧـﮓ ﺷـﯿﻄﺎن      دروﻧﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ در اﻣﺎن ﻧﮕﻪ داري و ﻫﻢ از ﺷﯿﻄﺎن دروﻧﯽ ﻣﺎ را ﭘﯿﺮوز ﮔﺮداﻧﯽ و ﻫﻢ از ﺷﯿﻄﺎن ﺑﯿﺮوﻧﯽ.   ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ام:   ﻣﺪرم ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽ روم، اي ﻣﺎدري ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪت را دوﺳﺖ داري، ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽ روم، اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧـﻮدم ﺑﻠﮑـﻪ   ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺪاري از اﺳﻼم. ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﻨﺼﺮﻧﯽ ﺣﺴﯿﻦ  ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ  و ﻟﺒﯿﮏ ﮔﻔﺘﻦ ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮ ﺟﻤـﺎران و    ﺑﺮاي رﻫﺎﺋﯽ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎن ﺗﺎرﯾﺦ از ﺑﻨﺪ ﺑﺮدﮔﯽ و اﺳﺎرت ﺟﻬﺎﻧﺨﻮاران ﺑﻪ ﺟﺒﻬـﻪ ﻣﯿـﺮوم. ﺑـﺮاي ﻫـﺪﻓﯽ ﻣﻘـﺪس و آن ﻧﺘﻘـﺎم       ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮن ﺳﯿﺪ اﻟﺸﻬﺪاء و ﺑﺮاي ﻧﺼﺮت دﯾﻦ ﺧﺪا. ﻣﺎدرم ﮔﺮﭼﻪ ﻓﺮاق ﻓﺮزﻧﺪت ﺑـﺮ ﺗـﻮ ﺳـﺨﺖ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻓﺮزﻧـﺪت       ﺗﺤﻤﻞ زﻧﺪه ﺑﻮدن و در اﺳﺎرت ﺑﺪن ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺟﻬﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ. ﻣﺎدرم ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗـﻮاﻧﻢ زﻧـﺪه ﺑﺎﺷـﻢ و ﺑﺒﯿـﻨﻢ ﮐـﻪ ﺳـﺮان       ﮐﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﺳﻢ اﺳﻼم ﭼﻪ ﺟﻨﺎﯾﺘﻬﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﯽ روم ﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎك ﺟﻨﮕﯿﺪن، ﺑﻠﮑﻪ ﺑـﺮاي ﺷـﺮف و   ﺣﯿﺜﯿﺖ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰم ﺧﻮن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد. ﺑﺮاي آزادي ﻣﺮدم ﻋﺮاق، ﻋﺮﺑﺴـﺘﺎن، ﻣﺴـﻠﻤﯿﻦ ﻣﻈﻠـﻮم ﻣﺼـﺮ ﻣـﯽ      ﺟﻨﮕﻢ، ﻧﻪ ﺑﺮاي ﺧﺎك. ﺑﺮاي آزادﮔﯽ ﻣﺮدم ﺳﺘﻤﺪﯾﺪه و ﺑﻪ ﺧﻮن ﻏﻠﺘﯿﺪه، اﻓﻐﺎﻧﺴـﺘﺎن  ﺑـﻪ ﺟﺒﻬـﻪ ﻣـﯽ روم. درﺳـﺖ اﺳـﺖ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻋﺮاق در ﺟﻨﮕﯿﻢ اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ در ﺟﻨﮕﯿﻢ. ﻧﻪ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺒﻬـﻪ ﻣـﯽ روم و   ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ رﻓﺘﻨﻢ و ﺟﻨﮕﯿﺪن ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺎﻟﻤﯿﻦ دﻧﯿﺎ و اﺳﺘﮑﺒﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻢ. ﻣﺎدرم ﮔﺮﭼﻪ ﺧـﻮن ﻣـﻦ ﺑـﻪ    زﻣﯿﻦ رﯾﺨﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺎراﺣﺖ ﻧﺒﺎش زﯾﺮا ﺧﻮﻧﻢ اﻧﺘﻘﺎم از ﮐﻔﺎر ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎدرم ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣـﯽ روم ﻧـﻪ ﺑـﺮاي ﺑﻬﺘـﺮ     ﺷﺪن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺎدي ﺧﻮدﻣﺎن و ﻣﻤﻠﮑﺘﻤﺎن، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﺧﻮدﻣﺎن و ﻣﻤﻠﮑﺘﻤـﺎن و ﻓﺮزﻧـﺪان    ﺳﺎل ﻧﯿﺮو ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧـﺪاي ﻧﮑـﺮده ﮐﻮﺗـﺎﻫﯽ ﮐﻨـﯿﻢ     1400ﻣﻤﻠﮑﺘﻤﺎن. ﻣﺎدرم اﻣﺮوز اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮﯾﺐ دوﺑﺎره ز ﻗﺒﻞ ﺑﺪﺗﺮ ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﻼم ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.    ﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻮارم، ﮔﺮﭼﻪ ﺷﻬﺎدت ﻓﺮزﻧﺪت راي ﺗﻮ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن ﺻﺒﺮ ﺟﻤﯿﻞ و اﺟـﺮ ﺟﺰﯾـﻞ ﺑـﺮاي    ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺎﻧﻢ. ﻣﺎدرم ﻣﯿﺪاﻧﻢ ﮐﻪ دورﯾﻢ ﺑﺮاي ﺗﻮ و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ و ﺑﺮادراﻧﻢ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳـﻼم اﺳـﺖ.   
 5
ﻫﻤﯿﻦ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰي ﮐﻪ ﺑﺮاي آن ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ارزاﻧﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮدن ﻋﺎدي ﻧﯿﺴﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎﺑﻊ راه ﺣﺴﯿﻦ  ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ  ﺑﻮدن و راه زﯾﻨﺐ ﺑﻮدن. آﻗﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ درس داد، درس آزادﮔﯽ و آزادﮔﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮔﻔﺖ: اﮔـﺮ  ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و آزاد زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ و ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﭘﯿﺎم ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾـﻦ اﺳـﺖ: ﮐـﻪ اﮔـﺮ     ادﻋﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻮدن ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺜﻞ اﻣﺎﻣﺎﻧﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﻣﺜﻞ ﺣﺴﯿﻦ و زﯾﻨﺐ.   ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ در راه ﺧﺪا ﺟﺎن ﺧﻮد را ﻓﺪا ﮐﻨﯿﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺮﻧﻪ دروغ ﮔﻔﺘـﻪ اﯾـﻢ. اﮔـﺮ    ﺷﯿﻌﻪ ﺣﺴﯿﻨﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﺜﻞ ﺣﺴﯿﻦ  ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ  ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﯾﻢ و ﯾﺎ ﻣﺜﻞ اﻣﺎم ﺳﺠﺎد  ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴـﻼم ـ   ﺗﺤﻤـﻞ ﻣﺼـﯿﺒﺖ   ﮐﻨﯿﻢ و ﮔﺮﻧﻪ اﮔﺮ راه ﻣﺎ از راه ﺷﻬﺎدت ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ دروغ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ. ﻣﺎدرم، ﺧـﻮاﻫﺮاﻧﻢ و ﺑـﺮادراﻧﻢ ﺑـﺪاﻧﯿﻢ ﮐـﻪ ﻣـﺎ ﺷـﯿﻌﻪ       ﻫﺴﺘﯿﻢ و راه ﺷﯿﻌﻪ ﯾﻨﯽ ﺷﻬﺎدت، و ﺑﺮاي ﺑﺎﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺼﯿﺒﺖ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از ﺧﺪاي ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاي ﺷـ ﻤﺎ ﻃﻠـﺐ ﺻـﺒﺮ   ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﺎدرم و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ و ﺑﺮادراﻧﻢ ﻣﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه از اﯾﻦ دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑـﺮوﯾﻢ.  ﭼـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ ﮐـﻪ در راه ﺧـﺪا     ﺑﺮوﯾﻢ و ﺟﺎن ﺧﻮد اﻧﺼﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﭼﻪ ﺧﻮب ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺮگ ﻟﺒﺨﻨـﺪ زﻧـﺎن   ﺑﺮوﯾﻢ. ﭼﻪ ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻣﺮﮔﯽ رود ﮐﻪ آﻏﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﯾﻦ و ﺟﺎودان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﺷـﻬﺎدت در راه  ﺧﺪا. ﺑﻨﺪه ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺎز اﯾﻦ راه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم و ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎرم ﮐﻪ ﺧﺪا ﺑـﻪ ﻣـﺎ ﺗﻔﯿـﻖ داده ﺷـﮑﺮ ﮔـﺬارم و از ﺧـﺪا ﻣـﯽ        ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻄﺎ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ.   ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﺑﺮادران روﺣﺎﻧﯽ    اي ﺳﺮﺑﺎزان آﻗﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن  ـ ﻋﺠﻞ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ اﻟﺸﺮﯾﻒ ـ  ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ رﺳﺎﻟﺖ ﻋﻈﯿﻢ را ﺑﻌﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، ﻫﻤـﻪ  ﺷﻤﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮن  ﺷﻬﺪا ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺪ، ﺗﺮا ﺑﻪ ﺧﻮن ﭘﺎك ﺷﻬﺪاء، ﺷﻤﺎ را ﻗﺴﻢ ﻣﯽ دﻫﻢ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺧـﺪا و ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﺳـﻼم      ﻣﻈﻠﻮم در ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﺒﻠﻎ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺮدم را آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺮدم ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ.   ﺑﺮادر ﻋﺰﯾﺰم، روﺣﺎﻧﯽ، ﺳﺮﺑﺎز آﻗﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن ﮐﺎري ﻧﮑﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮداي ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﺮدم ﻣﻮﻋﻈﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ روﻧﺪ، اﻣـﺎ  ﻣﻮﻋﻈﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ روﻧﺪ.   از ﺷﻤﺎﻫﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺑﻨﺪه ﺣﻘﯿﺮ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻨﺎن آﻣﺮزش ﻃﻠﺒﯿﺪ.   
 6
اﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺧﻮب اﻣﺎم را ﯾﺎري ﮐﺮده اﯾﺪ. ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺗـﺎ آﺧـﺮ ﺑﺎﯾﺴـﺘﯿﺪ ﮐـﻪ     ﺧﺪا ﻫﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ. از ﻣﺮگ ﻧﻬﺮاﺳﯿﺪ، زﯾﺮا اﮔﺮ در ﮐﺎﺧﻬﺎي آﻫﻨﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﺮوﯾﺪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ. ﭼـﻪ    ﺧﻮب ﮐﻪ ﻣﺎ روي ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺮگ روﯾﻢ.   اﻣﺎ ﻣﺮﮔﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎوداﻧﻪ ﻣﯽ آورد و آن ﻣﺮگ در راه ﺧﺪا ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎد ﮐـﻪ ﻣـﻮدش   ﺷـﻬﺎدت اﺳـﺖ. از ﺷـﻤﺎ    ﻣﺮدم، ﻗﻮم و ﺧﻮﯾﺸﺎن، ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﻣﺮا ﺣﻼل ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺨﺎﻃﺮ زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎ ﺑﻮﺟـﻮد     آوردم ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ.   دوﺳـﺘﺎن و   « ﻃﻼب ﻣﺪرﺳﻪ، اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ  ـ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ـ  ﻗـﻢ ﺧﺼﻮﺻـﺎً  »ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻃﻼب ﻋﺰﯾﺰ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻃﻠﺐ ﻋﻔﻮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ و از آﻧﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺟﺪاً ﺑﺮاي ﺑﻨﺪة ﮔﻨﺎﻫﮑﺎر ﻃﻠﺐ ﻣﻐﻔﺮت ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.    

  1365/9/26ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ: ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﯿﺪ دﺳﺘﺎن

 


 

 

 

 

 

نام:                       

پست الکترونیک: 
نظر شما:  

نظر سنجی

به نظر شما حقوق ۲۴ میلیونی برای مدیران حال حاضر کشور عادلانه است؟
بله،حقشان است
خیر،خیانت است
 

اخبار ایران و جهان

آرشیو